Widget HTML #1

Soal Latihan Usbn Smp B. Sunda Kelas 9 Beserta Jawabannya Lengkap Terbaru

Ilmu yaitu pengetahuan yang telah disusun secara sistematis dan berlaku umum, sedangkan pengetahuan yaitu pengalaman yang bersifat pribadi/kelompok dan belum disusun secara sistematis sebab belum dicoba dan diuji.

Dalam konteks akademis atau profesional, ujian (atau ujian untuk pendek) yaitu tes yang bertujuan untuk memilih kemampuan seorang mahasiswa atau calon dokter. Biasanya ujian tes tertulis, walaupun beberapa mungkin simpel atau komponen praktis, dan sangat bervariasi dalam struktur, isi dan kesulitan tergantung pada subjek, kelompok usia orang yang diuji dan profesi.


Seseorang yang melewati ujian mendapatkan ijazah, sebuah surat izin mengemudi atau profesional, tergantung pada tujuan pemeriksaan. Pemeriksaan kompetitif yaitu ujian di mana pelamar bersaing untuk sejumlah posisi, sebagai lawan hanya harus mencapai tingkat tertentu untuk lulus.

Sebagaimana yang kita ketahui setiap siswa yang berada di tingkat pendidikan formal niscaya akan mengahadapi yang namanya Ujian sebagai bentuk tes terhadap para siswa untuk mengukur sejauh mana kemampuan siswa tersebut dalam memahami pelajaran yang telah di sampaikan oleh para guru, sehingga nantinya akan di sanggup hasil sebagai materi penilaian untuk memperbaiki kemampuan siswa ketingkat yang lebih baik lagi.

Ujian Sekolah Berstandar Nasional atau biasa disingkat USBN yaitu sistem penilaian standar pendidikan dasar dan menengah secara nasional untuk meningkatakan persamaan mutu tingkat pendidikan antar kawasan yang dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan, Depdiknas di Indonesia menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 menyatakan bahwa dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional dilakukan penilaian sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Lebih lanjut dinyatakan bahwa penilaian dilakukan oleh forum yang berdikari secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan dan proses pemantauan penilaian tersebut harus dilakukan secara berkesinambungan.

Proses pemantauan penilaian tersebut dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan pada risikonya akan sanggup membenahi mutu pendidikan. Pembenahan mutu pendidikan dimulai dengan penentuan standar.

Penentuan standar yang terus meningkat dibutuhkan akan mendorong peningkatan mutu pendidikan, yang dimaksud dengan penentuan standar pendidikan yaitu penentuan nilai batas (cut off score).

Seseorang dikatakan sudah lulus/kompeten kalau telah melewati nilai batas tersebut berupa nilai batas antara penerima didik yang sudah menguasai kompetensi tertentu dengan penerima didik yang belum menguasai kompetensi tertentu.

Bila itu terjadi pada ujian nasional atau sekolah maka nilai batas berfungsi untuk memisahkan antara penerima didik yang lulus dan tidak lulus disebut batas kelulusan, acara penentuan batas kelulusan disebut standard setting.

Manfaat pengaturan standar ujian tamat :
 • Adanya batas kelulusan setiap mata pelajaran sesuai dengan tuntutan kompetensi minimum.
 • Adanya standar yang sama untuk setiap mata pelajaran sebagai standar minimum pencapaian kompetensi.

Maka menurut Hal tersebut pada artikel kali ini, saya akan menshare mengenai Soal latihan USBN Sekolah Menengah Pertama B. Sunda Kelas 9 Beserta Jawabannya Lengkap Terbaru dengan jumlah 40 Soal. Dimana dalam soal latihan ini, yaitu berupa soal pilihan ganda dan tentunya sudah disertakan kunci jawabannya supaya Sobat Prakata semua bisa lebih gampang Untuk menghafalnya dan juga bisa menimbulkan acuan soal dikala akan melaksakan USBN tersebut nanti sebab soal tersebut diambil menurut sumber dari buku mata pelajaran yang dipelajari di Sekolah pada umumnya.

Baca Juga :
  Mungkin itu saja sedikit ulasan mengenai isi artikel yang akan saya bahas kali ini, eksklusif saja kita menuju Soal latihan USBN Sekolah Menengah Pertama B. Sunda Kelas 9 Beserta Jawabannya Lengkap Terbaru berikut dibawah ini.

  Soal latihan USBN Sekolah Menengah Pertama B. Sunda Kelas 9 Beserta Jawabannya Lengkap Terbaru


  Adapun soal-soal yang akan kita bahas pada mata pelajaran  B. Sunda Kelas 9 ini sebagai materi acuan dikala menghadapi Ujian Sekolah yaitu sebagai berikut :


  Baheula, di hiji kampung aya saurang budak lalaki. Égon ngaran éta budak téh. Hanjakal éta budak téh kacida malesna sarta sok ngalawan ka nu jadi indung. Kalakuan séjénna anu goréng téh nyaéta resep pisan ngadukeun domba.

  Dina hiji poé, Égon indit bari nungtun domba jaluna anu begang karena teu diurus muru ka tegalan paranti manéhna ngadukeun domba.

  “Héy, Ro. Yu urang adukeun deui domba téh,” ceuk Egon ka Suhro nu geus nyampak di éta tempat.
  “Ké heula atuh Gon, domba kuring mah can seubeuheun nyatuan,” jawab Suhro.

  “Alaaah....teu pira ogé sato atuh, Ro. Keur naon dipikanyaah ogé, domba mah moal ngartieun ieuh!”
  “Enya ari moal ngartieun téa mah, tapi sarua baé jeung urang hayangeun baranghakan.”
  “Bener, Ro. Sok lah geura prung adukeun, ngarah ramé yeuh!” ceuk Si Aron ngahatéan.

  Ahirna Suhro éléh déét. Domba maranéhna nu can seubeuh nyatuan téh dipaksa sangkan diadu. Beletak...beletak...sora tanduk diadu matak linu kadéngéna. Suhro, Égon jeung Aron mah teu boga kapaur sok komo karunya. Maranéhna anggur ting aréngklak  bari sareuri suka pisan ningali domba nu keur silih teunggar téh.

  Lila ogé diaduna éta domba téh. Ahirna domba Égon béakeun tanaga, tuluy lumpat ngajauhan domba Suhro. Suhro jeung Aron ngékéak Égon nu lumpat ngudag dombana anu lumpat kana rungkun.

  “Héy ! Néangan saha manéh ?” teu kanyahoan aya nu nyentak ka Égon. Égon ngalieuk ka lebah datangna éta sora. Gebeg manéhna ngarénjag, sabab nempo hiji lalaki sembada sarta beungeutna perenges pikasieuneun.

  1. Amanat nu kapanggih tina éta dongéng nyaéta……
  A. kudu resep ngadukeun domba
  B. nyaah ka babaturan
  C. nyaah ka sasama mahluk Allah SWT                        
  D. kudu jadi jalma males

  2. Palaku utama dina dongéng di luhur nyaéta….
  A. Aron
  B. Suhro
  C. domba
  D. Egon 

  Nu nelepon  : “Assalaamu’alaikum, tiasa nyarios sareng Yudi?”
  Sonya      : “Wa’alaikum salam, manga, ké antosan sakedap!”
  Yudi      : “Halo,………………………………………….?”
  Nu nelepon   : “héy, Yud! Ieu Tatang, piraku poho.”

  3. Kalimah nu éféktif jeung luyu pikeun ngalengkepan guneman dina telepon di luhur nyaéta….
  A. Mangga bade nyarios sareng saha?
  B. Dupi ieu nyarios sareng saha?
  C. Kumaha damang?
  D. Abdi hilap deui sareng saha nya ieu téh?


  BABAD  MAJALENGKA
  Taun 2018 téh umur kota Majalengka nincak ka 538. Ditilik tina umurna bisa dicindekkeun yén Majalengka téh lahir taun 1490 Maséhi. 

  Katangtuan milangkala Majalengka téh dumasar kana Perda No. 05/OP.013.1/PD/1982 tanggal 9 Juni 2005, pasal 1 ayat 1 anu unina : ”Hari jadi Majalengka jatuh pada tanggal 7 Juni 1490 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharam”.

  Tatapakan ditetepkeunana éta Peraturan Daerah nyaéta dumasar kana babad ayana Karajaan Sindangkasih anu diratuan ku Ratu Rambut Kasih. 

  Kecap Majalengka téh asalna tina dua kecap nyaéta maja jeung langka. Eta kecap asalna tina basa Cirebon, maja, ngaran sarupaning buah nu bisa dipaké pikeun ngubaran kasakit muriang (malaria), sedengkeun langka hartina euweuh. Lengkepna Babad Majalengka téh saperti pedaran ieu di handap.
  Mangsa harita di wewengkon Majalengka ayeuna ngadeg tilu karajaan Hindu. Cakraningrat ngaheuyeuk Karajaan Rajagaluh, Pucuk Umun di Talaga, jeung Nyi Rambut Kasih ratu di Sindangkasih.

  Nyi Rambut Kasih kawentar ratu nu geulis kawanti-wanti, sakti, gedé wibawa jeung gedé komara, sarta jadi panutan rahayatna.

  Sabagian tina wewengkon Sindangkasih masih mangrupa leuweung geledegan. Di antara tutuwuhanana aya nu disebut tangkal maja, anu hasiatna pikeun nyageurkeun kasakit malaria atawa muriang.

  Teu jauh ti Sindangkasih, di Cirebon aya pamaréntahan anu dipingpin ku ulama kamashur, Syéh Sarif Hidayatulloh. Jaman harita, di Cirebon sumebar kasakit muriang. Loba pisan anu kaserang, malah anu tepi ka hanteuna ogé réa deuih.

  Syéh Sarif Hidayatulloh ngutus Pangéran Muhamad jeung Siti Armilah pikeun neangan buah maja. Nya terus éta dua utusan téh arindit. Ngan baé lian ti rék néangan buah maja téh, Pangéran Muhamad jeung Siti Armilah boga tujuan séjén, nyaéta rék nyebarkeun agama Islam.

  Lantaran utusan ti Cirebon datangna ka Sindangkasih henteu permisi heula, Nyi Rambut Kasih henteu sukaeun wewengkonna ditincak ku jalma lian. Nyi Rambut Kasih ngawatek kasakténna. Leuweung nu asalna rembet ku tangkal maja dadaksakala leungit  ilang tanpa karana. Atuh dua utusan téh teu manggihan buah anu keur ditéanganana.

  “Majané langka, majané langka!” ceuk eta utusan dina basa Cirebon, anu maksudna tangkal maja téh euweuh. Nya nelah baé jadi  “majalengka”.

  Sanajan anu ditéanganana teu kapanggih, Pangeran Muhamad jeung Siti Armilah henteu terus mulang ka Cirebon. Ceuk angkeuhanana, sugan baé dina hiji waktu mah bakal manggihan tangkal maja. Kaprikornus dua utusan téh terus néangan, bari sakalian nyebarkeun agama Islam ka masarakat.

  Sabada ngawurukkeun bagbagan agama Islam, Pangéran Muhamad terus matuh di Gunung Margatapa. Ari Siti Armilah ihtiar pikeun ngislamkeun Nyi Rambut Kasih. Ngan Nyi Rambut Kasih tetep tagen kana agemanana, tepi ka ahirna mah ngahiyang.

  Sabada ditinggalkeun ku ratuna, Karajaan Sindangkasih aya dina kakawasaan Cirebon, sarta saterusna mah dingaranan Majalengka.

  4. Diantara pasipatan Ratu Rambut Kasih nu dicaritakeun dina carita babad di luhur nyaéta….
  A. Gedé wibawa jeung gedé komarana
  B. Gedé kawani jeung gedé karajaanna
  C. Gedé wibawa jeung gedé kanyaahna
  D. Gedé komara jeung gedé kahayangna

  5. Kumaha sikep Ratu Sindangkasih basa diajak ku Siti Armilah sangkan ngagem agama Islam?
  A. Narima C. Teu nampik
  B. Nolak D. Teu nolak

  6. Naon nu kaalaman ku dua utusan ti Cirebon nu dibalukarkeun ku tindakan Ratu Sindangkasih?
  A. Teu bisa manggihan buah naga
  B. Teu bisa manggihan buah maja
  C. Bisa manggihan buah naga
  D. Bisa manggihan buah maja

  Beja ti Papandayan 

  Kuring talatah ka angin garing
  Sugan tembus ka nu sidendang na korsi gading
  Lamun ayeuna kuring rungsing
  Ku sabab awak diranjah teuing
  Kuring talatah ka walungan lahar
  Susuganan numuwuhkeun rasa sadar
  Mun cai geus nembongkeun rasa pengar
  Eta hartina awak kuring teuing ku angar
  Kuring talatah ka hujan lebu
  Sugan ngalelemu nu luhung  panemu
  Sabab weteng kuring nu pinuh ku batu
  Tong nepi ka ngabalukarkeun rewuan tatu

  7. Saha nu dimaksud ku kecap kuring dina eta sajak?
  A. Walungan C. Elmuwan
  B. Gunung D. Pejabat

  8. Naon nu jadi sabab pangna pangarang nulis eta sajak?
  A. Karunya ka walungan anu caina kotor
  B. Karunya ka kerikil nu aya di jero gunung
  C. Hayang nyaritakeun kaayaan alam nu endah
  D. Gunung garundul karena kaina pada nuar

  Titenan tabel di handap, tuluy jawab pananyana!
  9. Sabaraha siswa anu pakasaban kolotna wiraswasta?
  A. 40 urang C. 25 urang
  B. 15 urang D. 3 urang

  10. Pakasaban naon anu jumlah siswana panglobana?
  A. Tani C. ABRI
  B. Dagang D. Guru

  Rupina mung sakieu unggel serat nu kapihatur, kalayan neda sih hapunten saupami kirang sapagodos sareng manah pangersa Bapa. Mugi bae Allah SWT sapapaosna ngaleler kawilujengan ka urang sadaya. Amiin

  11. Paragraf di luhur ka asup….
  A. Bubuka surat pribadi
  B. Eusi surat pribadi
  C. Panutup surat pribadi
  D. Salam panutup surat pribadi

  Mayunan taun aliran 2018/2019 seueur pisan perkawis nu kedah dibadantenkeun ku sadaya pangurus OSIS,  utamina patali sareng tatahar kanggo ngalaksanakeun Masa Oriantasi Siswa (MOS).  Gempungan bade dilaksanakeun :

  Dinten : Jumaah
  Kaping : 8 Juli 2018
  Waktos : tabuh  08.00 dugika  rengse
  Tempat : Rohangan OSIS Sekolah Menengah Pertama Islam Darussalam

  Ku kituna simkuring ngulem sadaya pangurus supados tiasa ngaluuhan eta gempungan.

  12. Tulisan di luhur ka asup kana ……
  A. Bubuka surat resmi
  B. Eusi surat resmi
  C. Panutup surat resmi
  D. Kop surat resmi

  13. Tujuan surat di luhur maksudna nyaeta….
  A. Ngondang rapat pangurus OSIS pikeun tatahar MOS
  B. Ngondang rapat pangurus OSIS pikeun tatahar peresmian OSIS anyar
  C. Ngondang rapat pangurus OSIS pikeun tatahar paturay tineng
  D. Ngondang rapat pamgurus OSIS pikeun program syukuran

  Urang sering miceunan waktu , dipaké ngobrol teu puguh, teu dieusian ku élmu. Kumaha bisana urang rék meunang kamajuan. Umat Islam baheula, maju karena soson-soson néangan élmu. Saperti Imam Syafi’i, Imam Ghozali, Ibnu Shina, jeung réa-réa deui. Urang bakal mundur lamun males néangan élmu. Nabi Muhammad SAW  tos wasiat ka urang sadaya anu unggelna : “Aranjeun kedah diajar élmu, sabab upama tambah élmu, maka bakal tambah sieun ku Alloh swt. Sarta bakal jauh tina ma’siat-ma’siat. Jeungna deui ari tolab élmu téh kaasup ibadah.”

  14. Naon sababna jaman kiwari umat islam loba anu teu maju?
  A. Getol diajar
  B. Kedul nyiar elmu
  C. Resep ngobrol
  D. resep ngamangpaatkeun waktu

  15. Dina dawuhan Rosulullah dina sempalan hutbah di luhur diterangkeun yen kauntungan tina diajar elmu nyaeta….
  A. Tambah sieun ku Allah
  B. Babari nyiar gawe
  C. Pada mikaresep
  D. Loba sobat

  Sakitu nu kapihatur, hapunten bilih aya nu pondok nyogok panjang nyugak, bobo sapanon carang sapakan, langkung saur bahé carék, hapunten anu kasuhun, jembar pangampura anu diteda.

  16. Paragrap di luhur ka asup kana …….
  A. Panutup biantara
  B. Bubuka biantara      
  C. Eusi biantara
  D. Eusi jeung panutup biantara

  WAWARAN
  Ka sadaya siswa nu bade ngajengkeun beasiswa prestasi, kedah saenggalna nepangan patugas Tata Usaha sakola.
  Sarat-sarat ngajengkeun beaiswa, di antawisna kedah nyanggakeun :

  1. Poto ukuran 3 x 4 salambar
  2. Pokokopi rapot
  3. Potokopi sertifikat kajuaraan
  4. Serat widi (izin) ti orang bau tanah (sepuh)

  Sadaya sarat-sarat dilebetkeun kana map warna koneng. Upami kirang jentre, tepangan Pa Agus. Tiasa oge nelepon ka 0233 317875.
  Hatur nuhun.

  17. Naon jejer wawaran di luhur teh?
  A. Sarat-sarat nyerenkeun potokopian
  B. Sarat-sarat ngajengkeun beasiswa
  C. Sarat-sarat nelepon ka pa Agus
  D. Sarat-sarat nepangan patugas Tata Usaha sakola

  18. Kecap ngajengkeun dina wawaran di luhur mibanda harti nu sarua jeung kecap….
  A. Ngayakeun C. Ngahaturkeun
  B. Ngaluyukeun D. Ngajukeun

  19. Salah sahiji fungsi wawaran teh pikeun….
  A. Nepikeun niat hade kalayan sopan
  B. Nepikeun informasi ka balarea
  C. Nepikeun kahayang ka batur
  D. Mangaruhan babaturan deukeut

  20. Panumbu catur dina debat teh jalma anu boga wewenang pikeun….
  A. Ngatur lumangsungna debat ti mimiti nepi ka rengse
  B. Milih alus henteuna kelompok anu debat
  C. Meunteun kelompok anu alus dina debat
  D. Nuliskeun kacindekan tina debat

  21. Babasan panjang leungeun larapna anu merenah aya dina kalimah ….
  A. Nu panjang leungeun mah biasana sok tual-toel
  B. Budak nu panjang leungeun mah so puak-paok
  C. Doni mah panjang leungeun, da sakitu daekannana
  D. Nita mah budak panjang leungeun, nilai rapot na oge alus

  22. Bi kumaha damang? Mudah-mudahan Bibi salawasna aya dina kaayaan sehat.
  Ungkara dina sempalan surat pribadi di luhur teh kaasup kana bagean…
  A. Salam bubuka C. Bubuka surat
  B. Eusi surat                          D. Salam Panutup

  23. Bagean surat nu nuduhkeun tempat, tanggal, bulan, jeung taun ditulisna surat nyaeta…..
  A. Bubuka C. Titimangsa
  B. Eusi D. Panutup

  Panalungtikan di Amerika kana produk olahan anu asalna tina kadele, saperti tahu jeung tempe netelakeun yen eta kadaharan teh bisa ngurangan  kadar koresterol 9,3 % dina waktu 6 nepi ka 12 minggu.

  Lamun unggal poé ngadahar kadaharan tina kadelé 31 – 41 gram, bakal mampuh nahan kolesterol serum jeung kolesterol LDL. Turunna kadar kolesterol téh bakal katara pikeun anu kadar kolesterol dina awakna antara 250 – 300 mg/dl, nyaéta 7,4%. Pikeun anu kadar kolesterolna luhur pisan bisa turun nepi ka 19,6%.

  24. Kacindekan (kasimpulan) paragrap ka hiji tina sempalan esey di luhur nyaeta…
  A. Tempe jeung tahu mangrupa kadaharan nu gede gunana
  B. Tempe jeung tahu mangrupa olahan tina kadele anu ngeunah pisan
  C. Olahan tina kadele menyerupai tempe jeung tahu bisa ngurangan kadar kolesterol
  D. Kolesterol bisa turun ku cara dahar kacang kadele unggal poe

  25. Di antara cara anu bisa dilaksanakeun samemeh ngarang esey, iwal….
  A. Netepkeun pasualan atawa kasus nu rek ditulis
  B. Mikiran pijuduleun anu matak ngirut ka nu maca
  C. Nyusun raraga karangan
  D. Meuli heula Koran atawa majalah

  26. Memeh ngarang esey, perlu ngumpulkeun data atawa materi tina buku, majalah, atawa internet nu tujuanna pikeun…
  A. Ngarojong eusi karangan
  B. Nyieun judul karangan
  C. Nyusun raraga karangan
  D. Netepkeun jumlah paragraph karangan

  27. Karya sastra winangun prosa reakaan (fiksi) dina wangun lancaran tur alur caritana ngarancabang (kompleks), biasana tokohna loba, alurna panjang, latarna laluasa, tur eusi caritana nyaritakeun kahirupan sapopoe, disebut….
  A. Carpon C. Pantun
  B. Dongeng D. Novel

  28. Pangarang sunda anu naratas gelarna sajak dina taun 1946-an téh, nyaéta….
  A. Kis. W.S.
  B. Ajip Rosidi
  C. Dodi Suwarna

  D. Wahyu Wibisana

  29. Novel sunda nu pangheulana medal dina taun 1941 nyaeta…
  A. Baruang Ka Nu Ngarora karya D.K. Ardiwinata
  B. Siti Rayati karangan Muhamad Sanusi
  C. Agan Permas Karangan Yuhana
  D. Pangeran Kornel karangan R. Memed Sastrahadiprawira

  30. Unsur pangwangun novel anu eusina nyaritakeun waktu jeung tempat lumangsungna kajadian dina carita disebut….
  A. Jejer C. Galur
  B. Amanat D. Latar

  MEMENIRAN

  Nagara urang nagara nu subur ma’mur. Loba tutuwuhan anu bisa dijadikeun ubar. Ngagunakeun ubar tradisional, bisa disebut leuwih kondusif tina efek sampingna. Salahsahiji tutuwuhan obat tradisional Indonesia diantarana memeniran. Kaasup tutuwuhan anu mujarab pikeun nyageurkeun kasakit maag.

  Tangkal memeniran sering kapanggih lamun urang ulin ka tegalan, sisi kebon atawa pakarangan kosong teu kaurus. Jangkung tangkalna teu leuwih ti dua jeungkal ramo panangan déwasa. Wangunna siga tangkal asem anu dibonsay. Rupa daunna héjo aya titik-titik di bagéan handapna, watangna leutik sagédé cinggir anu rupana héjo ngora. Biasana tumuwuhna di antara jukut anu ngajejembrung.

  Nurutkeun panalungtikan paraahli, ti taun 2000, memeniran resmi jadi ubar urang India. Sababaraha jenis tumuwuh subur di nagara-nagara Asia saperti Indonesia, China jeung Filiphina. Dina basa Inggris memeniran téh disebut Child Pick a Back, sedengkeun dina basa India disebut Pitirishi, Budhatri.

  Kabéh potongan tina tangkal memeniran ieu, ti mimiti akar, watang jeung daun bisa dipaké ubar. Salian ti maag kasakit anu bisa diubaranana rupa-rupa kayaning jerawat liver, hépatitis, ngalancarkeun kahampangan, malaria jeung kerikil ginjel.

  31. Anu jadi jejer dina tentang di luhur nyaeta….
  A. Ubar tradisional
  B. Mangfaat tutuwuhan
  C. Cara melak ubar tradisonal
  D. Cara ngolah ubar tradisional

  32. Artikel anu judulna “memeniran” patali jeung widang ….
  A. Atikan
  B. Lingkungan
  C. Kasehatan
  D. Kaagamaan

  33. Ubar tradisional mah teu nimbulkeun efek samping.
  Efek samping hartina......
  A. Hasiat
  B. Balukar tina hiji perkara
  C. Kagunaan 
  D. Hasil tina hiji perbuatan

  34. Boga duit sautak saeutik teh tabungkeun, sing bisa…..atuh ulah jajan bae.
  A. Cikaracak ninggang kerikil
  B. Ngeuret neundeun
  C. Mipit kudu amit ngala kudu menta
  D. Jati kasilih ku junta

  35. Ih, kumaha ieu teh bet……, can gawe tapi geus menta buruh.
  A. Nete taraje nincak hambalan
  B. Pupulur memeh mantun
  C. Pacikrak ngalawan merak
  D. bonteng ngalawan kadu

  Isah     : “Rat, PR Basa Sunda téh tos réngsé teu acan ?”
  Ratih    : “PR nu mana téa nya ?”
  Isah      : “Eta geuning ngadamel sisindiran !”
  Ratih     : “Oh, éta. Nu mawi abdi mah teu acan. Dupi Isah, PR-na tos bérés kitu ?”
  Isah       : “Parantos, kaleresan dirorompok aya Aa, pinter ngadamel sisindiran .”
  Ratih      : “Euleuh resep atuh nya ari aya nu ngabantosan  mah!
                   Abdi mah teu aya pisan nu tiasa diajak badanten. Janten sakalieun aya
                     PR  nu sesah téh sok binggung.”
  Isah      : “Ah, tong bingung-bingung atuh. Sumping ka rorompok pan caket. Urang
                   sasarengan diajar. Pun lanceuk sareng pun Biang mah niscaya bingaheun geura.”
  Ratih    : “Insya Alloh ka payun mah.”

  36. Saha palaku din paguneman di luhur nu boga maksud ngajak ngarengsekeun PR?
  A. Isah C. Lanceuk Isah
  B. Ratih D. Lanceuk Ratih

  37. Naon Sababna ratih ngarasa bingung?
  A. Sabab teu boga lanceuk      
  B. Sabab geus bisa ngarengsekeun PR
  C. Sabab PR-na can anggeus
  D. Sabab taya nu bisa diajak badami

  38. Ieu di handap mana kecap barang anu nuduhkeun alat?
  A. Paneunggeul C. Mobil
  B. Imah D. Lembur

  39. Pagelaran drama anu dipintonkeun disebut….
  A. Rampak sekar C. Aransemen
  B. Wirahma D. Gending karesmen

  40. Mana kalimah eksklusif anu bener!
  A. Saha anu teu sakola?
  B. “Keur naon gunana memeniran teh?” Iwan nanya.
  C. Iraha rek indit ka Jakarta teh?
  D. Iwan nanyakeun gunana memeniran teh.


  Demikianlah artikel mengenai Soal Latihan USBN Sekolah Menengah Pertama B. Sunda Kelas 9 Beserta Jawabannya Lengkap Terbaru ini, semoga bermanfaat buat Sobat Praktakita yang sedang mencari acuan mengenai soal2 dari mata pelajaran B. Sunda Maaf apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan soal ataupun jawabannya. semoga bisa bermanfaat dan bisa dipakai sebagai materi untuk belajar. Terima Kasih .